Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Regulamin Sklepu

Regulamin Sklepu internetowego Klubu Koszykarskiego Astoria Bydgoszcz SA

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Klubu Koszykarskiego Astoria Bydgoszcz SA działającego pod adresem strony internetowej: http://sklep.astoria.bydgoszcz.pl/, zwanego dalej „Sklepem”.
 2. Właścicielem sklepu internetowego jest KLUB KOSZYKARSKI ASTORIA BYDGOSZCZ SA z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Toruńska 59, 85-023 Bydgoszcz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 00000790651, NIP: 953-276-85-74, REGON: 383738252, zwana dalej „Klub Koszykarski Astoria Bydgoszcz S.A.” lub „Administratorem Strony”.
 3. Sklep prowadzi internetową sprzedaż pamiątek związanych z Klubem - Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz.
 4. Ze Sklepem można skontaktować się poprzez: 
 1. pocztę elektroniczną – sklep@astoria.bydgoszcz.pl 
 2. telefonicznie - pod numerem tel. kom. 883-919-900 w dni powszednie w godz. 8-16.
 1. Regulamin określa w szczególności:
 1. rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep oraz informacje o zakazie dostarczania przez użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
 2. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług.
 3. tryb postępowania reklamacyjnego.

6. Każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zainteresowana korzystaniem ze Sklepu dokonując rejestracji w Sklepie lub składając zamówienie staje się jego Klientem i oświadcza, że zapoznała się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

§2 Definicje

Użyte w Regulaminie zwroty i definicje mają następujące znaczenie:

 1. Sklep internetowy NAZWA SKLEPU – sklep internetowy działający pod adresem: http://sklep.astoria.bydgoszcz.pl/.
 2. Administrator Sklepu, Usługodawca – właściciel sklepu internetowego.
 3. Kupujący, Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z serwisu internetowego i dokonuje zakupu za pośrednictwem Sklepu.
 4. Użytkownik konta – osoba posiadająca założone w Sklepie konto.
 5. Towar – przedmiot lub przedmioty oferowane przez Sklep.
 6. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia.
 7. Kod kuponu – kod dostępowy otrzymywany od Administratora Sklepu uprawniający do rabatu.
 8. Konto – indywidualny, oznaczony loginem i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym, w którym gromadzone są dane podane przez Kupującego w wyniku rejestracji konta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach, dzięki, któremu możliwa jest edycja ww. danych.
 9. Rejestracja konta – wypełnienie odpowiednich pól formularza zamówienia celem nabycia towaru wraz z utworzeniem konta.
 10. Zamówienie bez rejestracji – wypełnienie odpowiednich pól formularza zamówienia celem nabycia towaru bez utworzenia konta.
 11. Koszyk – element Sklepu za pomocą, którego Kupujący, Usługobiorca precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: liczba zakupionych towarów, dane do faktury itp.
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, Usługobiorcy składane w szczególności za pomocą formularza zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy nabycia towaru.
 13. Login – adres e-mail lub nazwa Użytkownika, konieczne do uzyskania dostępu do konta, podawany przez Kupującego, Usługobiorcę podczas rejestracji konta.
 14. Hasło – ciąg znaków wybranych przez Użytkownika w procesie rejestracji.
 15. Umowa – umowa sprzedaży towarów na odległość zwarta pomiędzy Administratorem Sklepu, a Kupującym, Usługobiorcom dokonana za pośrednictwem sklepu internetowego.
 16. Usługi – świadczenia i narzędzia udostępniane przez Administratora Sklepu Kupującym, Usługobiorcom za pośrednictwem sklepu internetowego, w tym umożliwienie Usługobiorcom założenie konta w celu sprzedaży – na zasadach określonych w Regulaminie.

§3 Zasady dokonywania zakupów

1. Treść Regulaminu jest nieodpłatnie udostępniania Kupującemu, Usługobiorcy, w każdym czasie pod adresem strony internetowej: ŚCIEŻKA DO REGULAMINU oraz w siedzibie Administratora Sklepu.

2. Zakupy w Sklepie mogą być dokonywane przez osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające zdolności prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie http://sklep.astoria.bydgoszcz.pl/, wybór formy płatności i odbioru lub wysyłki zamówienia oraz zaakceptowanie płatności za zamówienie.

3. Zamieszczone na stronach Sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

4. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem.

5. Klient może wprowadzić korekty do zamówienia wyłącznie do momentu otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep.

6. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

7. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane na terenie Polski.

8. Ceny podawane w sklepie internetowym są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. KLUB KOSZYKARSKI ASTORIA BYDGOSZCZ SA zastrzega sobie prawo do zmiany cen, z zastrzeżeniem że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia przez obsługę Sklepu. W przypadku gdy cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest różna od ceny znajdującej się w sklepie internetowym Klient ma prawo od odstąpienia od umowy.

9. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Klienta zamówienia. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Kupującego lub Usługobiorcę w formularzu zamówienia. W przypadku zapłaty przez Kupującego lub Usługobiorcę za zamówienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, Sklep zwróci wpłacone pieniądze zgodnie z § 8 ust. 4 Regulaminu.

10. W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, Sklep anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres email.

11. Do każdego zamówienia dołączany jest paragon zakupu. Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT jeśli Usługobiorca lub Kupujący wyrazi chęć jej otrzymania poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.

12. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Klient jest informowany o stanie zamówienia i jest on zobowiązany do podjęcia decyzji w terminie 7 dni od dnia wysłania ww. informacji o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

13. Administrator informuje, iż zdjęcia prezentujące oferowany Towar mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciach, bowiem mogą zależeć od ustawień monitora, nasycenia kolorów itp. W przypadku gdyby zakupiony Towar nie spełniał wymagań Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy.

14. Odbiór zakupionego towaru lub towarów możliwy jest także w biurze Klubu znajdującego się w Hali Arena, ul. Toruńska 59, 85-023 Bydgoszcz. Biuro Klubu Koszykarskiego Astoria Bydgoszcz SA czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00.

§4 Zasady rejestracji konta

1. Utworzenie i korzystanie z Konta przez Usługobiorcę jest bezpłatne i dobrowolne. Brak Konta nie uniemożliwia korzystania z usług, w tym składania zamówień. Rejestracja konta pozwala m. in. na: podgląd złożonych zamówień oraz zmianę swoich danych.

2. W celu dokonania Rejestracji należy wypełnić obowiązkowe pola oznaczone gwiazdką i kliknąć przycisk „Zarejestruj się”.

3. Podczas Rejestracji Usługobiorca podaje obowiązkowo, co najmniej następujące dane określone poniżej:

a) Imię;

b) Nazwisko;

c) adres e-mail;

d) hasło.

4. Dokonując Rejestracji Usługobiorca poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania – co jest niezbędne do korzystania z usług, w tym do nabywania towarów, czy korzystania z konta (w przypadku rejestracji konta przez Usługobiorcę).

5. Zatwierdzenie formularza zamówienia z danymi podanymi przez Usługobiorcę jest równoznaczne z oświadczeniem Usługobiorcy, że podane w formularzu dane są prawdziwe. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych.

§5 Zasady funkcjonowania konta

1. Konto zostaje utworzone z chwilą skutecznego dokonania rejestracji konta, tj. po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracji.

2. Administrator Sklepu może, w razie zaistnienia w tym względzie uzasadnionych wątpliwości, uzależnić rejestrację konta od uwiarygodnienia danych wpisanych w formularzu rejestracji.

3. Z chwilą potwierdzenia dokonania rejestracji konta przez Usługobiorcę pomiędzy Administratorem, a Usługobiorcą zostaje zawarta na czas nieokreślony umowa w zakresie dotyczącym korzystania z konta, a Usługobiorca uzyskuje status “Użytkownika konta”.

4. Konto oraz login mogą być przypisane tylko do jednego Użytkownika, przy czym może on posiadać tylko jedno konto.

5. Użytkownik konta zobowiązany jest do utrzymania w tajemnicy swojego hasła i nie jest uprawniony do udostępniania go osobom trzecim. Administrator Sklepu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki nieprzestrzegania tych warunków przez Użytkownika konta.

6. Użytkownik konta jest też zobowiązany niezwłocznie poinformować Administratora Sklepu o utracie hasła, a także o możliwym wejściu w jego posiadanie przez osobę trzecią.

7. Konto jest integralnym elementem Sklepu.

8. Rejestracja konta jest dobrowolna i bezpłatna.

9. Posiadaczem konta mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli rejestracji dokona osoba uprawniona do jej reprezentacji.

10. Użytkownik może w każdym czasie, bez podawania przyczyn, zawiesić korzystanie z konta (dalej “Dezaktywacja Konta”), bądź zrezygnować z konta, składając w tym zakresie oświadczenie woli Administratorowi Sklepu. W tym celu należy wysłać na adres e-mail: sklep@astoria.bydgoszcz.pl wniosek o usunięcie konta.

11. Usunięcie konta na wniosek Użytkownika konta jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o korzystanie z konta.

12. Ponownej aktywacji konta może dokonać Administrator Sklepu na podstawie wniosku Użytkownika Konta wysłanego na adres e-mail: sklep@astoria.bydgoszcz.pl oraz po weryfikacji przyczyn jego zawieszenia i możliwości ponownej aktywacji.

13. Administrator Sklepu zastrzega sobie prawo rozwiązania zawartej z Użytkownikiem Konta umowy o korzystanie z konta, z ważnych przyczyn niezależnych od Administratora Sklepu, tj. mających istotne znaczenie dla świadczenia usług, jak np. zmiana obowiązujących przepisów.

14. Administrator Sklepu zastrzega sobie możliwość: odmowy świadczenia usług, a także rozwiązania umowy o korzystanie z konta bez zachowania okresu wypowiedzenia – w przypadku naruszenia przez Użytkownika konta prawa lub zasad opisanych w Regulaminie.

§6 Warunki dostawy towarów

1. Kupujący lub Usługobiorca może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:

a) odbiór osobisty w biurze Klubu;

b) dostawa za pośrednictwem kuriera.

2. Administrator Sklepu będzie dążył do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od momentu złożenia przez Kupującego lub Usługobiorcę zamówienia przez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia dostępnego na stronie http://sklep.astoria.bydgoszcz.pl/, z zastrzeżeniem § 3 ust. 6 jednak termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku dużej ilości zamówień, konieczności kompletacji składającego się z kilku produktów lub w razie wystąpienia szczególnych przypadków. W takich sytuacjach Kupujący lub Usługobiorca jest uprawniony do odstąpienia od umowy.

3. Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:

a) Sprawdzeniu przez Administratora kompletności wysłanych danych;

b) Skontaktowaniu się elektronicznie lub telefonicznie z Kupującym lub Usługobiorcom celem potwierdzenia danych oraz ilości, rodzaju i ceny zamawianego towaru. Jeśli Kupujący lub Usługobiorca potwierdzi wszystkie informacje, jego zamówienie zostanie ostatecznie zaakceptowane o czym zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości email. Po ostatecznym zaakceptowaniu zamówienia nie można go już modyfikować.

4. Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, że do Kupującego lub Usługobiorcy zostaje wysłany zamówiony towar lub towary, zaś w przypadku płatności kartą lub e-przelewem z konta Kupującego lub Usługobiorcy zostanie pobrana wcześniej zablokowana kwota, na jaką opiewało zamówienie. Gdy płatność następuje przelewem, towar zostaje wysłany do Kupującego lub Usługobiorcy, gdy na rachunek KLUB KOSZYKARSKI ASTORIA BYDGOSZCZ SA wpłyną odpowiednie środki.

W momencie przekazania przesyłki do Poczty Polskiej lub kuriera, Kupujący lub Usługobiorca otrzymuje wiadomość e-mail informującą o tym fakcie oraz o danych na temat numeru przesyłki, przewidywanego czasu dostarczenia oraz numeru wystawionej faktury/rachunku.

5. W momencie odbioru przesyłki Kupujący lub Usługobiorca ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany lub towar jest uszkodzony, Kupujący lub Usługobiorca ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomić Administratora Sklepu telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@astoria.bydgoszcz.pl.

6. Niezbędnym warunkiem odbioru osobistego zamówionego towaru Strefie Kibica, jest okazanie dowodu tożsamości oraz podanie numeru zamówienia.

7. Koszt dostawy towaru został wskazany przy dokonywaniu zamówienia. Koszty dostaw mogą ulec zmianie wraz ze zmianą cenników operatorów. W takiej sytuacji Kupujący lub Usługobiorca jest uprawniony do odstąpienia od umowy.

8. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem strony internetowej, pomiędzy Kupującym lub Usługobiorcom, a Sklepem prowadzona jest korespondencja e-mailowa. W jej ramach Kupujący lub Usługobiorca będzie otrzymywał na podany przy logowaniu adres mailowy wiadomości dotyczące zamawianych przez niego towarów.

§7 Reklamacje i gwarancje

1. Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Kupującemu lub Usługobiorcy przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Kupujący lub Usługobiorca może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.

2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń otrzymanego towaru, Kupujący lub Usługobiorca powinien, poinformować o tym fakcie Sklep oraz odesłać towar.

3. Do reklamowanego towaru Kupujący lub Usługobiorca powinien dołączyć dowód zakupu oraz pisemną reklamację zawierającą opis wady towaru oraz dzień powstania wady.

4.Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni liczonych od dnia ich doręczenia.

5.Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji na podstawie przesłanego potwierdzenia poniesionych kosztów.

§8

Zwrot zakupionych towarów

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.), Kupujący lub Usługobiorca będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które może zostać złożone przy użyciu wzoru stanowiącego załącznik do tego Regulaminu.

2. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Kupujący lub Usługobiorca powinien odesłać towar należycie zapakowany w terminie do 14 dni na adres: Klub Koszykarski Astoria Bydgoszcz SA, ul. Toruńska 59, 85-023 Bydgoszcz lub oddać towar osobiście w biurze Klubu.

3. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego rozporządzania rzeczą, tzn. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób niewłaściwy.

4. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.), w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Kupującego lub Usługobiorcy na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni.

§9

Ochrona danych osobowych

1. Informujemy, że KLUB KOSZYKARSKI ASTORIA BYDGOSZCZ SA z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Toruńska 59, 85-023 Bydgoszcz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 00000790651, NIP: 953-276-85-74, REGON: 383738252, jest Administratorem danych osobowych Kupujących lub Usługobiorców.

2. Kupujący lub Usługobiorcy przy składaniu zamówienia podają następujące dane osobowe:

a) Imię i nazwisko;

b) Adres e-mail;

c) Adres zamieszkania; 

d) Numer telefonu.

3. Dane osobowe Kupującego lub Usługobiorcy są chronione przez Administratora Sklepu, nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom.

4.Dostęp do danych osobowych posiada jedynie Administrator Sklepu internetowego tj. Klub Koszykarski Astoria Bydgoszcz SA z siedzibą w Bydgoszczy.

5.Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Kupującego lub Usługobiorcę przez Klub Koszykarski Astoria Bydgoszcz SA z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Toruńska 59, 85-023 Bydgoszcz. Dane osobowe Kupującego lub Usługobiorcy będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej.

6. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych Kupujący lub Usługobiorcy mogą uzyskać pod adresem strony internetowej: iod@astoria.bydgoszcz.pl.

7. Kupujący lub Usługobiorca uzyska na wyżej wymienionej stronie internetowej informacje o:

a) podstawowych prawach i celach oraz sposobach przetwarzania danych;

b) okresie przetwarzania i kategoriach odbiorców danych;

c) przysługujących prawach, w tym prawie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania (w tym aktualizowania), prawie wniesienia sprzeciwu, prawie do wycofania zgody – o ile przetwarzanie danych opiera się na jej udzieleniu, a także o pozostałych uprawnieniach i sposobie kontaktowania się ze Spółką celem ich realizacji.

8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż sklep internetowy korzysta z plików „cookies". Korzystanie przez Użytkownika ze sklepu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza akceptację na korzystanie z w/w technologii.

§ 10 Postanowienia końcowe

1.Treść Regulaminu jest udostępniania nieodpłatnie wszystkim Kupującym lub Usługobiorcom na stronie internetowej ŚCIEŻKA DO REGULAMINU SKLEPU w taki sposób, aby:

a) Kupujący lub Usługobiorca oraz Administrator Sklepu mogli przechowywać treść Regulaminu w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakimi treść ta służy;

b) Kupujący lub Usługobiorca oraz Administrator Sklepu mogli odtworzyć przechowywaną treść Regulaminu w niezmiennej formie (poprzednie wersje Regulaminu wraz z datą ich obowiązywania dostępne są na stronie internetowej ŚCIEŻKA DO REGULAMINU SKLEPU);

c) W razie wątpliwości co do treści Regulaminu Kupujący lub Usługodawca może zwrócić się do Administratora Sklepu z prośbą o wyjaśnienie znaczenia poszczególnych postanowień Regulaminu. Administrator Sklepu wyjaśni znaczenie tych postanowień. Wyjaśnienia dokonane przez Administratora Sklepu nie mają charakteru wiążącego.

2. Administrator Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Sklepu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych.

3. Użytkownicy Sklepu zostaną poinformowani o treści zmiany Regulaminu z 14 dniowym wyprzedzeniem przed wprowadzeniem tej zmiany, poprzez umieszczenie tej wiadomości oraz ujednoliconej wersji Regulaminu uwzględniającej wprowadzone w nim zmiany na głównej stronie Sklepu przez co najmniej 14 dni.

4. Zamówienia złożone przez Kupującego lub Usługobiorcę przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

5. W okresie pomiędzy opublikowaniem nowej wersji Regulaminu w Sklepie, a jego wejściem w życie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż dokonanie jakiejkolwiek czynności w Sklepie, po wejściu w życie nowej wersji Regulaminu są jednoznaczne z akceptacją jego nowej treści przez Użytkownika.

6. Użytkownik, który nie godzi się ze zmianą Regulaminu powinien powstrzymać się od usług oferowanych przez Sklep.

7.Nie stanowi zmiany Regulaminu zmiana zawartych w nim danych teleadresowych dotyczących Administratora Sklepu lub innych podmiotów z nim współpracujących, ani zmiana danych wynikająca ze zmiany formy

prawnej prowadzenia działalności przez Administratora Sklepu, bądź te podmioty.

8. Administrator Sklepu zastrzega sobie, także prawo do:

a) Zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia, co nie dotyczy zamówień już złożonych,

b) Wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego, co nie dotyczy zamówień już złożonych,

c) Wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego,

d) Przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży, co nie dotyczy zamówień już złożonych w ramach tych akcji i wyprzedaży.

9. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

10. W przypadku chęci zamówienia hurtowego, prosimy o kontakt na adres e- mail: sklep@astoria.bydgoszcz.pl.

11. Załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.

12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.12.2018r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Pouczenie.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA

OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy.

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, muszą Państwo poinformować Spółkę Klub Koszykarski Astoria Bydgoszcz SA z siedzibą w Bydgoszczy 85-023, przy ul. Toruńska 59, tel. 883-919-900, e-mail: sklep@astoria.bydgoszcz.pl o swojej decyzji odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednakże nie jest to obowiązkowe. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

Skutki odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni, od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej Umowy.

Zwrotu płatności dokonujemy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku ze zwrotem.

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Wzór formularza odstąpienia od umowy. (Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od

Umowy).

Adresat: Klub Koszykarski Astoria Bydgoszcz SA z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Toruńska 59, 85-023 Bydgoszcz.

Ja/My(*) ............................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) ............................................................ o moim/naszym odstąpieniu od Umowy sprzedaży następujących towarów:

Nazwa / Rozmiar / Ilość / Cena (brutto)

1. .................................................................................... 2. .................................................................................... 3. .................................................................................... 4. .................................................................................... 5. .................................................................................... 6. ....................................................................................

Data zawarcia umowy (odbioru towaru) ....................................

Imię i nazwisko Konsumenta (-ów) ................................................................... Adres Konsumentów ..............................................................................................

Podpis Konsumentów .............................................................................................

Miejscowość i data .......................................................................